Integritetspolicy

Om Svenska Motor Sverige Aktiebolag och denna integritetspolicy

Svenska Motor Sverige Aktiebolag, org.nr 556060-7201, Servicevägen 3, 541 61 Skövde (”SMS”, ”vi” eller ”oss”) bedriver handel med motorfordon och därmed förenlig verksamhet, såsom bilservicetjänster.

SMS har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande besökare av vår hemsida samt våra kunder, leverantörer och/eller deras kontaktpersoner behandlas av oss på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. SMS är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till SMS vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, vilket bland annat avser lagstiftning och reglering som implementerar eller kompletterar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder SMS:s tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vissa sidor på vår hemsida innehåller länkar till hemsidor från tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och SMS är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartshemsidor bör därför granska integritetspolicyerna för hemsidorna innan några personuppgifter skickas till dem.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies nedan”.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

SMS kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

Lagring av personuppgifter

SMS vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

SMS iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

SMS överför aldrig några personuppgifter till länder utanför EU/EES och SMS säljer inte några personuppgifter.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att SMS:s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Cookies

Vi använder s.k. cookies på vår hemsida. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå vår hemsida. Cookies är inte bärare av virus och kan inte förstöra annan information som finns lagrad på din dator.

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av hemsidan och underlättar på så vis din navigering på hemsidan. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken.

Vår användning av cookies

Vi använder oss av såväl sessionscookies som tredjepartscookies på vår hemsida. Båda typerna av cookies används främst för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss förbättra leveranser av våra produkter och tjänster, för att ge till tillgång till särskilda funktioner eller för att göra det möjligt för oss att ge dig tillgång till relevant och anpassad marknadsföring. Vidare använder vi oss av tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att undersöka hur vid ska anpassa och förbättra informationen som ges på vår hemsida.

Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder, varför vi använder oss av dem och hur länge de sparas på användarens dator.

NamnÄndamålLagringstidHur cookies raderas/inaktiverasHur radering/inaktivering påverkar funktionaliteten
_gaStatistik2 årVia webbläsarens inställningarBesökaren påverkas ej
_gat_gtag_UA_107116420_4StatistikSessionVia webbläsarens inställningarBesökaren påverkas ej
_gatStatistikSessionVia webbläsarens inställningarBesökaren påverkas ej
_gidStatistik48 timVia webbläsarens inställningarBesökaren påverkas ej
cb-enabledDölja cookie notifiering1 årVia webbläsarens inställningarBesökaren kommer så cookie notifieringen igen
frVisa facebookflöde3 månVia webbläsarens inställningarFacebookflödet fungerar till viss del inte

Radering av cookies

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå från att låta SMS:s webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på vår hemsida upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på SMS:s hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på nedan kontaktuppgifter.

Svenska Motor Sverige Aktiebolag
Servicevägen 3
541 61 Skövde

E-post: info@svenskamotor.se
Telefon: 0500-44 48 00