Visselblåsning

På Svenska Motor är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi värnar om öppenhet och arbetar för att motverka tystnadskultur. Genom vår visselblåsartjänst kan såväl anställda som utomstående anonymt rapportera eventuella oegentligheter eller missförhållanden inom organisationen. Vi garanterar att du är fullständigt anonym och att ärendet hanteras med total sekretess.

Din rapport

Din rapport ska innehålla följande information:

Du ska inte skicka in några personuppgifter som saknar avgjord betydelse för rapporten. Om du ändå skickar in sådana uppgifter kan vi komma att radera dem utan att informera dig. Länk till formulär.

Hur din rapport hanteras

Svenska Motor kommer att med utgångspunkt från gällande lagstiftning göra en inledande bedömning av din rapport för att avgöra om den är lämplig att hantera inom ramarna för visselblåsartjänsten. Inom sju dagar kommer du att få svar att vi tagit emot ditt ärende. Vi kommer att informera dig om hur ärendet har handlagts inom 90 dagar. Personuppgifter och skriftlig dokumentation gallras löpande, när uppgifterna inte längre är nödvändiga, dock senast 2 år efter att ärendet avslutats.

Extern rapportering

Oegentligheter kan också anmälas externt till en behörig myndighet som kan ta emot, ge återkoppling om och följa upp visselblåsarärenden och om så är tillämpligt till EU:s institutioner, organ eller myndigheter. Se länk: Lista över myndigheter med ansvar enligt ansvarsområde enligt förordning 2021:949 – Arbetsmiljöverket (av.se)

Anonymitet

Du har möjlighet att rapportera anonymt, och i det fallet avsäger du dig rätten till återrapportering i ärendet.